Akakura Kanko Hotel
Lake Nojiri
Matsumoto Castle, Nagano, Japan
zenkoji temple nagano